Inicjatywa nr 12 - Rekultywacja obszarów zniszczonych przez zwierzynę łowną.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne tylko na terenie upraw, które leżą na terenie ich obwodów łowieckich. Nie odpowiadają za szkody wyrządzone poza terenem obwodu. Działka w obrębie ewidencyjnym Gogolewko jest obszarem wyłączonym z terenu obwodu ponieważ znajduje się w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Cały teren działki został zbuchtowany przez dziki i jest potrzeba naprawy tego obszaru oraz przywrócenia na nim elementów przyrodniczych. Według ewidencji gruntów działka stanowi teren rekreacyjno- wypoczynkowy, przeznaczony dla mieszkańców Gogolewka. Przy okazji rekultywacji terenu zostaną dokonane nasadzenia drzew i krzewów rodzimych, objętych ochrona gatunkową częściową. Nasadzenia zostaną ogrodzone aby uniknąć ich dewastacji i ponownego zniszczenia przez dziki. Zrekultywowany teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i lokalnej społeczności. Teren ten stanie się nie tylko miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli miło spędzić czas ale także miejscem w którym będą mogli pozna gatunki występujące dziko w przyrodzie.

Script logo