Inicjatywa nr 18 - Zakrzewienie i zagospodarowanie przestrzenne osiedla w miejscowości Budowo.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Inicjatywa dotyczy utworzenia zielonej przestrzeni rekreacyjno - integracyjnej na terenie osiedla popegeerowskiego, w skład którego wchodzą trzy bloki - wspólnoty mieszkaniowe. Jest to obszar, na którym nigdy nikt nie inwestował w zieleń.
Osiedle bloków popegeerowskich w Budowie nie posiada żadnej zagospodarowanej przestrzeni, na której rosłyby krzewy, drzewka, lub inne formy zieleni. Mieszkańcy osiedla na ogół są ludźmi biednymi, a wspólnoty mieszkaniowe przez nich tworzone nie posiadają wystarczających środków finansowych na zrealizowanie takiego celu.
Przedmiotem planowanej interwencji jest zagospodarowanie przestrzeni betonowego blokowiska w Budowie, czego efektem będzie utworzenie atrakcyjnej przestrzeni zielonej
wypełnionej nasadzeniami roślin z ławkami, koszami na śmieci i karmikami dla ptaków. Działania te będą bezpośrednio prowadziły do zrównoważonego rozwoju przestrzeni osiedla z wykreowaniem proekologicznych postaw mieszkańców, którzy z jednej strony będą dbali o zasadzone rośliny a pośrednio poprzez nabieranie dobrych nawyków gromadzenia śmieci w przeznaczonych do tego pojemnikach. Ponadto w okresie zimowym dokarmiane będą bardzo liczne ptaki, które mają swoje siedliska i miejsca lęgowe na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu antropopresji na cenne przyrodniczo gatunki i siedliska.

Script logo